موتور ویبره های مارک کمپ (kem-P) (ویبره بدنه کمپ) ساخت ترکیه هستند. اتصال جفت این موتور ویبره ها موجب وارد آمدن نیروی خطی بر دستگاه هستند .

موتور ویبره های مارک کمپ (kem-P) (ویبره بدنه کمپ) ساخت ترکیه هستند. اتصال جفت این موتور ویبره ها موجب وارد آمدن نیروی خطی بر دستگاه هستند .

در این ویدیو موتور ویبره زیر دستگاه انتقال-جدایش نصب شده است. اتصال پایه دستگاه و صفحه انتقال با کمک بازوی انتقال نیروی استا (ESTA) انجام شده است.

دستگاه های انتقال و فیدر ها با نصب یک جفت موتور ویبره راه اندازی می شوند.

موتور ویبره بدنه کمپ در انتقال و غربال مواد کاربرد دارد.