محصولات بتاگیربکس

برای مشاوره تخصصی خرید انواع محصولات با شماره های بالا تماس بگیرید.

انواع الکتروموتور های بتاگیربکس

4
کمپ – (KEM-P )
yr
ایلماز – (YILMAZ)
7
ویبراتور ( AVIBRO )
زیمنس (SIEMENS)
ای ال کا – (ELK)
ٍEMF
ای ام اف –(EMF)
ترمز( EMF-DERELI)
گاماک – (GAMAK)

انواع گیربکس های بتاگیربکس

E Series
گیربکس حلزونی سری E
گیربکس های M Series
Gearboxes seris n
گیربکس سری N
سری B
گیربکس سری B
گیربکس سری k
گیربکس حلزونی سری D
SERES H
گیربکس سری H
SERIES V
گیربکس سری V

کاتولوگ های جنرال

(bevel-helical gearbox)

 • گشتاور :(NM)80-20.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-460

(parallel shaft helical gearbox)

 • گشتاور  :(nm)130-1800
 • قدرت موتور :  (kw)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-580

(flange mounted helical gearbox)

 • گشتاور  :(nm)50-1800
 • قدرت موتور :  (kw)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-780

(foot-mounted helical gearbox)

 • گشتاور  :(nm)50-1800
 • قدرت موتور :  (kw)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-780

گیربکس های صنعتی سنگین

واحد سیاره ای نصب شده بر روی فلنج با ورودی دنده اریب سری P.K

(flange mounted planetry unit with bevel gear input)

 • گشتاور :(NM)1.000-50.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,37-90
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-780

گیربکس های سیاره ای، فلنجی سری P.L

(planetary, flange mounted gearboxs)

سری P.L
 • گشتاور  :(Nm)1.000-135.00
 • قدرت موتور :  (KW)0,37-90
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-410

(industrial helical-bevel gear units)

 • نسبت : 430-9,78
 • گشتاور  :(Nm)4.850-345000
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-140

(industial helical-geared units)

 • نسبت : 426-5,33
 • گشتاور  :(Nm)4.580-470.000
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-263

گیربکس های سفارش بخش

اکسترود واحد دنده سری D.E

(extrude gear units)

سری D.E
 • گشتاور :(NM)130-18.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-580

اکسترود واحد دنده سری H.E

(extrude gear units)

سری h.e
 • نسبت : 420-5,33
 • گشتاور  :(Nm)4.850-165.00
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-263

سری P.B

(slowing drives)

سری p.b
 • نسبت : 2957-4
 • گشتاور  :(Nm)3.100-20.000
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,5-375

(hoist drum drive units)

 • نسبت : 243-24
 • محدوده تناژ : (tons)0,5-75
 • قدرت موتور :  (kw)0,12-160

گیربکس های میکسر-دریول سری H.B

(mixer-drywell gearboxs)

 • نسبت : 420-5,33
 • گشتاور  :(Nm)11.000-70.000
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-263

گیربکس های میکسر-دریول سری K.B

(mixer-drywell gearboxs)

 • گشتاور  :(Nm)600-20.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-460

گیربکس های میکسر-دریول سری D.B

(mixer-drywell gearboxs)

 • گشتاور  :(Nm)600-18.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-580

اکسترود واحد دنده سری K.E

(extrude gear units)

سری K.E
 • گشتاور  :(Nm)450-20.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-460

(conveyor gear units)

 • نسبت : 30-5
 • گشتاور  :(nm)200-18.000
 • سرعت خروجی  :(rpm)30-600

واحد های دنده مارپیچ اریب صنعتی با درایو کمکی سری BTY

(industrial helical-bevel gear units withe auxiliary drive)

 • نسبت : 70-20
 • گشتاور  :(Nm)4.850-165.000
 • سرعت خروجی  :(rpm)20-70

گیربکس های همزن سری N.B

(agitator gearboxs)

سری N.B
 • گشتاور  :(Nm)280-18.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,12-160
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-414

گیربکس های میکسر-دریول سری B.B

(mixer-drywell gearboxs)

سری B.B
 • نسبت : 431-12
 • گشتاور  :(Nm)11.000-70.000
 • سرعت خروجی  :(rpm)0,1-125

واحد دنده برای ماشین های اره گرد سری CT

(gear unit for circular saw machines)

سری CT
 • نسبت : 5,25-4,36
 • قدرت موتور  :(KW)7,5-15
 • سرعت خروجی  :(rpm)95-115

گیربکس اریب مارپیچ برای ماشین های اره نواری سری KR

(bevel-helical gearbox for bandsaw machines)

سری KR
 • گشتاور  :(Nm)140-15.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,12-90
 • سرعت خروجی  :(rpm)10-227

گیربگس سری EV

(worm gearboxes for band saw machines)

 • گشتاور  :(Nm)150-1.000
 • قدرت موتور :  (KW)0,37-7,5
 • سرعت خروجی  :(rpm)8-413

یونیت های دنده میکسر بتن سری PF

(concrate mixer gear units)

سری PF
 • نسبت :28-11
 • گشتاور  :(Nm)9.800-21.700
 • سرعت خروجی  :(rpm)50-150